Jelszó igénylése:

Bejelentkezés regisztrált felhasználóknak:

Általános szerződési feltételek


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁMOGATÁSRA (ÁSZF)

Köszönjük, hogy adományával támogatja azt a közhasznú célt, amelyet az 56 Lángja Közhasznú Alapítvány évtizedes fáradtságos munkájával kíván elérni. Adománya közelebb hoz minket a cél megvalósításához.


Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-t, melyben az 56 Lángja Közhasznú Alapítvány tájékoztatja támogatóit (továbbiakban: Támogató) a köztük létrejövő szerződés – támogatási szerződés - általános feltételeiről.


AZ ÁSZF-t ”MEGISMERTEM, MEGÉRTETTEM ÉS ELFOGADOM” BEJELÖLÉSÉVEL A TÁMOGATÓ ÚGY NYILATKOZIK, HOGY JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ELFOGADJA.


1. Az ALAPÍTVÁNY és a Támogató között a szerződés a Támogató általi önkéntes regisztrációval, az ÁSZF elfogadásával és a fizetés eszközlésével érvényesen létrejön és elektronikus írásbeli szerződésnek minősül. Az alkalmazás a Támogatóval ily módon létrejött írásbeli szerződés lényeges feltételeiről visszaigazolást küld a támogató által megadott email címre. A visszaigazolás rögzítésre és tárolásra kerül. Egyéb iktatásra nem kerül sor. A szerződéskötés nyelve a magyar.


2. A Alapítvány és a Támogató között létrejött szerződés szerint a Támogató az Alapítvány közhasznú céljának érdekében pénzügyi támogatást nyújt az Alapítvány részére, amelyet az alapítvány köszönettel elfogad. A Támogató saját maga, önkéntesen és befolyásmentesen dönti el, hogy ad-e támogatást, az Alapítvány részére, ha igen, azt mikor, milyen módon és milyen összegben teszi. A támogatás akkor minősül az Alapítvány részére nyújtott támogatásnak, ha az: a) banki utalás esetében az Alapítvány bankszámláján jóváírásra kerül, b) az Alapítvány pénztárában készpénzben befizetésre kerül c) honlapon keresztül történő bankkártyás fizetés esetében megtörténik a fizetés, és erről a rendszer visszaigazolást küld a Támogató részére.


3. A támogatás összegén felül az Alapítvány egyéb költséget nem számít fel, a bankkártyás fizetés esetén fogadó bank mindenkor hatályos hirdetményei alapján kezelési költsége az Alapítványt terheli. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Banki utalással eszközölt fizetés esetén a küldő és fogadó bank mindenkor hatályos hirdetményei alapján utalási, kezelési költségek kerülhetnek felszámításra.

4. Az Alapítvány a Támogató részére a hatályos jogszabályok szerint állítja ki a támogatási igazolást, vagy számlát amennyiben a Támogató ezt kéri.

5. A támogató az alapítvány honlapján tájékozódhat az Alapítvány közhasznú céljáról, tevékenységéről, eredményeiről. A hatályos jogszabályok szerint megtekintheti az Alapítvány közhasznúsági beszámolóját.


6. Az ALAPÍTVÁNY és a Támogató között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart (a fizetés eszközlése, illetve igény esetén támogatási igazolás nyújtása). Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban (email és annak visszaigazolása) bármikor módosíthatják. A szerződés felmondására – tekintettel a szolgáltatás természetére – nincsen jogi lehetőség.

7. A szerződéstől a Támogató vagy az Alapítvány a fizetés tényleges eszközléséig állhat el.

8. A szerződés felbontható a felek közös megegyezésével, vagy: a) az Alapítvány által, ha a támogatás jó erkölcsbe ütközik, vagy jogszabály megkerülésével eszközölték; a Támogató részéről, ha a szerződés semmisségét vagy megtámadását megalapozó körülmények állnak fenn, vagy a támogatás eszközlését követő 14 napon belül körülményeiben olyan lényeges változás történik, amely a támogatás visszakövetelésére ad alapot. Felbontás és a támogatónak való visszafizetés esetén az Alapítvány kamatot nem fizet, az utalás költségeit a Támogató viseli, kivéve ha a felbontásra az Alapítvány felróható magatartása miatt kerül sor.

9. A felek között egyéni szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF irányadó. Magatartási kódexnek az ALAPÍTVÁNY nem vetette alá magát.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Jogvita esetén a Pp. általános szabályok szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el az ügyben.

Budapest, 2019.02.10.